Vanaf augustus heb ik plek voor jouw mooie project

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf: 1 januari 2022

Artikel 1: Definities

Voor zover aangeduid met een hoofdletter, zullen de onderstaande woorden de volgende betekenis hebben in deze Voorwaarden en alle overige overeenkomsten:

 • Studio Kwebbel: Studio Kwebbel, een handelsnaam van Kim Runhaar-Dolsma, een eenmanszaak gevestigd te Krommenie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Studio Kwebbel.
 • Opdracht: de opdracht zoals omschreven in de offerte om tot een ontwerp te komen.
 • Voorwaarden: deze set algemene voorwaarden, te gebruiken door Studio Kwebbel.
 • Partijen: Opdrachtgever en Studio Kwebbel tezamen.

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (mondelinge) Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen de Partijen. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door het akkoord gaan met de offerte van Studio Kwebbel door Opdrachtgever. De inhoud van de offerte is bepalend voor de inhoud en omvang van de prestaties van Partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Kwebbel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De offerte van Studio Kwebbel is een éénmalig aanbod, altijd vrijblijvend en geldig voor dertig (30) kalenderdagen, tenzij anders schriftelijk aangegeven op de betreffende offerte. Aanpassingen op de oorspronkelijke offerte zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. De Studio Kwebbel gaat bij het opstellen van de offerte uit van de informatie die is verstrekt door de Opdrachtgever. Aanpassing hiervan kan dan ook leiden tot een aanpassing van de prijs.
 5. Opdrachtgever dient schriftelijk de offerte akkoord te verklaren en zo de opdracht te verlenen aan Studio Kwebbel. Mondelinge afspraken en afwijkingen op de offerte, Overeenkomst of Voorwaarden, dienen schriftelijk te worden bevestigd om Studio Kwebbel te kunnen binden.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Studio Kwebbel spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een professioneel Studio Kwebbel kan en mag worden verwacht. Voor zover dit niet leidt tot vertraging, zal de Studio Kwebbel de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Studio Kwebbel zal met de verstrekte gegevens een concept ontwikkelen.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Studio Kwebbel niet verplicht een domeinnaam en eventuele hosting voor de website bij de daarvoor bestemde instanties aan te vragen.
 4. De door Studio Kwebbel genoemde termijnen zijn nimmer fataal en dienen slechts ter indicatie van de ingeschatte benodigde tijd.
 5. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Studio Kwebbel meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 4. Derden

Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio Kwebbel het recht om in overleg met de opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden. Studio Kwebbel is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Studio Kwebbel is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5: Intellectuele Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, websites, website codes, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Studio Kwebbel tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De door Opdrachtgever aangeleverde materialen waarop Opdrachtgever voor het ontstaan van de Overeenkomst al intellectuele eigendomsrechten had, blijven eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever geeft Studio Kwebbel toestemming deze te gebruiken.
 3. Studio Kwebbel heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht te (laten) vermelden of verwijderen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio Kwebbel tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten eigendom van Studio Kwebbel, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Onder tot stand gebrachte resultaten worden in ieder geval (niet limitatief) verstaan:ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.
 6. De bepalingen van dit artikel 5 overleven de beëindiging (op welke wijze dan ook) van de Overeenkomst en Opdrachtgever zal zich eeuwigdurend aan het bepaalde houden.

Artikel 6: Gebruiksrechten

 1. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht kennelijk is verstrekt. Het recht op gebruik van het door Opdrachtgever gekozen resultaat is exclusief, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 2. De tot stand gekomen resultaten (zoals opgesomd in artikel 5.4. van de Voorwaarden) die Opdrachtgever uiteindelijk niet heeft gekozen als eindresultaat, vallen buiten het gebruiksrecht van Opdrachtgever. Het staat Studio Kwebbel volledig vrij deze ontwerpen te blijven gebruiken. Dit geldt uiteraard niet voor het door Opdrachtgever gekozen eindresultaat dan wel het uiteindelijke ontwerp.
 3. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken Partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
 4. Elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, indien:
  1. Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke of in verzuim is;
  2. de opdracht vroegtijdig wordt beëindigd door toedoen van Opdrachtgever;
  3. Opdrachtgever faillissement of uitstel van betaling heeft aangevraagd of gekregen
 5. Studio Kwebbel heeft, met inachtneming van de belangen en privacy van Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden, portfolio en tentoonstellingen.
 6. De bepalingen van dit artikel 6 overleven de beëindiging (op welke wijze dan ook) van de Overeenkomst en Opdrachtgever zal zich eeuwigdurend aan het bepaalde houden.

Artikel 7: Honorarium

 1. Studio Kwebbel heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief of een vast bedrag, zoals omschreven in de offerte. Studio Kwebbel heeft het recht om de hoogte van het honorarium te wijzigen bij een volgende opdracht bij Opdrachtgever.
 2. Studio Kwebbel kan om een voorschot of aanbetaling vragen ter zekerheidstelling van vergoeding voor de kosten en tijd die Studio Kwebbel in de opdracht stopt. Het overeengekomen honorarium wordt dan verdeeld over twee (2) of meer facturen.
 3. In de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Studio Kwebbel voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals (niet limitatief) bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes en kosten van derden voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd in de offerte.
 5. Indien Studio Kwebbel op verzoek van Opdrachtgever of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de Overeenkomst, zal dit door Opdrachtgever aan Studio Kwebbel worden vergoed volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven van Studio Kwebbel.
 6. Wanneer Studio Kwebbel genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden, dan worden deze werkzaamheden gefactureerd, op basis van de gebruikelijk door Studio Kwebbel gehanteerde honorariumtarieven. Studio Kwebbel zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
 7. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Studio Kwebbel kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht eventuele redelijke kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden.

Artikel 8: Betaling en Facturering

 1. Facturen van Studio Kwebbel dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 2. Wanneer Opdrachtgever binnen 14 dagen niet of niet volledig heeft betaald, dan is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zal dan alsnog het bedrag van de factuur, vermeerderd met de wettelijke rente van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek en eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.
 3. Studio Kwebbel draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, kan Studio Kwebbel overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
 4. Bezwaren van Opdrachtgever ten aanzien van een factuur schorten de betaling van de factuur niet op.
 5. Studio Kwebbel mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit alsnog nalaat. Studio Kwebbel mag eveneens haar verplichtingen opschorten indien zij door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever kan of moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

Artikel 9: Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst loopt tot de opdracht is voltooid en Opdrachtgever het ontwerp in gebruik neemt, tenzij Partijen anders overeenkomen. De Voorwaarden zijn blijvend van toepassing en overleven, voor zover redelijk, de Overeenkomst.
 2. Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Studio Kwebbel, dan is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden. Dit geldt ook indien Studio Kwebbel de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Studio Kwebbel redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 3. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 150% van het resterende deel van het honorarium dat Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 4. Partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

Artikel 10: Garantie

 1. Studio Kwebbel garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Studio Kwebbel garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Studio Kwebbel voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Studio Kwebbel voor aanspraken van derden op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten bij het gebruik en/of aanpassing van de ontwerpen/resultaten van Opdrachtgever, voor zover die inbreuk niet toerekenbaar is aan Studio Kwebbel.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Studio Kwebbel dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 2. Studio Kwebbel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade voor zover de schade is ontstaan door grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Studio Kwebbel. Aansprakelijkheid van Studio Kwebbel voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer, niet limitatief, verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen of schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Behalve in geval van grove schuld of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Studio Kwebbel uitkeert.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel: 12: Overmacht

 1. Partijen zijn nimmer aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze Overeenkomst (met uitzondering van de betalingsverplichtingen) die het gevolg is van staking, landelijke tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.
 2. Indien een overmachtssituatie langer voortduurt dan drie (3) maanden, kunnen Partijen de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Overige Bepalingen

 1. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Studio Kwebbel wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de Studio Kwebbel, hiervan op de hoogte stellen.
 2. Partijen zullen zich houden aan de geldende privacy wetgeving.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de (uitvoering van de) Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming en/of met schriftelijke toestemming van Studio Kwebbel.
 4. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de Studio Kwebbel of Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 5. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden over een eventuele nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 6. De opschriften in deze Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen inhoudelijk onderdeel van deze Voorwaarden.

Artikel 14: Rechts- en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen Studio Kwebbel en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval een geschil is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van dat geschil. 

Aanvullende algemene voorwaarden voor het ontwerpen van websites

Voor websites gelden, onverkort het overige bepaalde in de Voorwaarden, de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. Zodra de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is, krijgt Opdrachtgever de mogelijkheid de website te bekijken. Uiterlijk na de definitieve oplevering van de website wordt het volledige bedrag gefactureerd evenals de eventueel overeengekomen extra werkzaamheden.
 2. Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. 
 3. Er kan worden overeengekomen dat Studio Kwebbel verantwoordelijk is voor contentbeheer. Met contentbeheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van Opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de website indien toepasselijk. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uur basis aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Technisch onderhoud en wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) zijn voor risico van de opdrachtgever. Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, plugins, het verhelpen van errors, het regelmatig maken van een backup van de database en alle overige werkzaamheden die voortvloeien uit het beheren van een website.
 5. Studio Kwebbel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal, zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 6. De aansprakelijkheid van Studio Kwebbel stopt op het moment dat opdrachtgever zelf het beheer over de website gaat voeren of binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.
 7. Studio Kwebbel kan niet aansprakelijk worden gesteld als Opdrachtgever zelf het technisch onderhoud van de website gaat doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.
 8. Studio Kwebbel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Studio Kwebbel geen invloed kan uitoefenen.
 9. Indien Studio Kwebbel gebruik maakt van diensten of software van derden, zal Studio Kwebbel hiervoor een licentie aan Opdrachtgever verstekken tegen een (jaarlijkse) vergoeding, tenzij anders overeengekomen.
 10. Studio Kwebbel is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Studio Kwebbel doorgevoerd.
 11. Indien Studio Kwebbel persoonsgegevens verwerkt bij het ontwerpen van een website, zal zij hierbij alle toepasselijke wettelijke bepalingen omtrent privacy in acht nemen. Studio Kwebbel zal enkel persoonsgegevens verwerken in een website na uitdrukkelijke opdracht hiertoe door Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf te bepalen of hij een bewerkersovereenkomst nodig acht. Opdrachtgever is verantwoordelijk om hiertoe een voorstel te doen.
 12. Studio Kwebbel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 13. Studio Kwebbel is gerechtigd op haar website, of op welke andere wijze dan ook, een verwijzing te maken naar de website van Opdrachtgever met promotie of portfolio als doel.